HEM
OM FÖRETAGET
PRODUKTER
LEDIGA JOBB
KONTAKTA OSS
TIPS & RÅD
INTEGRITETSPOLICY

Integritetspolicy för Enterprodukter AB, nedan kallat Enterprodukter.

Ladda ner integritetspolicyn (pdf) >>

För oss på Enterprodukter är det viktigt att du och dina personuppgifter behandlas ansvarsfullt med hänsyn till din integritet och att du får reda på vilken information som vi samlar in om dig, hur vi använder den samt hur vi gör det. Denna policy beskriver även dina rättigheter och hur du går till väga för att utöva dem.


Vilken information samlar vi in?
Enterprodukter samlar in och behandlar information inom de områden och funktioner som anges nedan:

När du använder våra tjänster eller handlar hos oss kan du direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du genomför köp på vår hemsida, på telefon, mail eller kontaktar oss eller använder någon av våra tjänster där du lämnar ifrån dig personuppgifter av något slag.

Information du ger till oss kan vara följande:
Kontaktinformation - namn, e-postadress, mobiltelefonnummer, faktura- och leveransadress och liknande
Personnummer - personnummer eller organisationsnummer
Betalningsinformation - fakturainformation, bankgironummer

Exempel på information vi samlar in om dig - När du använder våra tjänster kan vi komma att samla in följande information:
Inhämtande av adressuppgifter - adressuppgifter kan hämtas för att underlätta köp.
Information om varor/tjänster - detaljer angående varor/tjänster du har köpt.
Finansiell information - godkända krediter via våra samarbetspartners,
Enhetsinformation/Information om hur du använt vår hemsida - exempelvis hur du nådde oss och hur du använder våra tjänster.
Geografisk information - exempelvis din geografiska placering för att kunna leverera varor till dig.


Vad gör vi med din information?
I samband med att du köper varor eller tjänster hos Enterprodukter kan dina personuppgifter komma att sparas och de används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster.

Enterprodukter behandlar även personuppgifter med stöd av intresseavvägning såsom:

Utvärdera och förbättra vårt sortiment och tjänster och de system som de tillhandahålls i som tex genom gelsökning, dataanalys, utveckling, testning och liknande. Detta inom affärsutveckling och kvalitetssyfte.

Hantera kundtjänstärenden och svara på förfrågningar, klagomål och liknande. Detta för att kunna ge bra service, kvalitet och utbildning.

Förhindrar missbruk av en tjänst (förhindra, förebygga och utreda brott)

Genomföra och deltaga i tävlingar och event.

Spara påbörjad orderläggning.

Dela och ta del av andra kunders utvärderingar av produkter.

Enterprodukter kommer även att samla in och behandla personuppgifter för att följa tillämplig lagstiftning som tex bokföringslagen, skattelagstiftning och liknande.


Kommunicera med dig

Enterprodukter kan även komma att använda dina uppgifter för att kommunicera med dig via utskick, telefon samt elektroniskt. Om du inte vill mottaga riktad kommunikation från oss kan du direkt avregistrera dig alt kan du maila till enterprodukter@enterprodukter.se

Observera att en ändring inte alltid gäller omedelbart. Vi kommer att uppfylla din begäran så snart det praktiskt är möjligt och strävar efter att senast ändra 30 dagar efter att vi mottagit din begäran.


Vilka vi kommer att dela din information med

För att kunna tillhandahålla våra tjänster samt leverera dina varor till dig kan vi komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter.

Leverantörer, underleverantörer samt bolag inom koncernen:

För att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt för andra syften beskrivet i den här policyn kan Enterprodukter komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer samt bolag inom koncernen.

Kreditbolag - För att kunna hantera krediter så delas dina personuppgifter till våra samarbetspartners vid tagande av kreditupplysning.

Myndigheter:

På grund av lagkrav eller med ditt godkännande kan Enterprodukter komma att dela dina uppgifter med myndigheter såsom Radiotjänst, Skatteverket, Polisen eller andra myndigheter.

Säkerhet:

Enterprodukter strävar efter att skydda dina personuppgifter och upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, åtkomst, förlust, ändring eller skada av dina personuppgifter.

Endast Enterprodukter eller våra leverantörers anställda som behöver åtkomst till dina personuppgifter för en specifik uppgift kommer att få åtkomst till dina personuppgifter.


Vad vi inte kommer att göra med dina uppgifter

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.


Var sparar vi dina uppgifter?

Vi kommer till allra största del hantera dina personuppgifter inom Eu/EES. Om personuppgifter överförs eller behandlas i ett land utanför EU/EES kommer Enterprodukter vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES.


Hur länge sparar vi dina uppgifter

Vi kommer endast behålla dina personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla de syften som specificerats i denna policy. När vi sparar din data för andra syfte tex för att uppfylla krav på bokföring, sparar vi dina uppgifter endast så länge som det är nödvändligt och/eller lagstadgat för respektive ändamål. Vi kommer genomföra regelbundna gallringar och ta bort personuppgifter om de inte längre behövs.


Dina rättigheter

Rätt att få tillgång till din data

Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har om dig samt verifiera den information vi har om dig. Kopian är kostnadsfri och vi strävar efter att ge dig svar inom 30 dagar.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktig eller ofullständig information om dig själv ändrad/rättad.

Om di inte längre vill att vi sparar dina uppgifter har du rätt att få dina uppgifter raderade, förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som tex bokföringslagen, som gör att vi inte genast kan radera delar av din data. Vi kommer i de fall endast spara den data som vi är skyldiga enligt lag att hålla. Om behandlingen baseras på samtycke och detta återkallas så kommer dina uppgifter att raderas.

Rätt att begränsa

Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om något av följande är tillämpligt:

- Om du bestrider att personuppgifterna är korrekta
- Behandlingen är olaglig
- Vi inte längre behöver uppgifterna men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Rätt att invända

Du har rätt att invända mot behandling om den lagliga grunden för din behandling är intresseavvägning.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter som du tillhandahållit till oss som behandlas automatiskt, överförda till dig själv eller en ny personuppgiftsansvarig om den lagliga grunden är samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för att fullgöra ett avtal och detta inte påverkar tredje parts rättigheter på ett ogynnsamt sätt.

Rätt att återkalla samtycke

Du har när som helst rätt att återkalla eventuella samtycken som du givit Enterprodukter.

Rättigheter vid profilering

Du har rätt att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering och som kan få rättsliga följder eller motsvarande för dig. Detta gäller dock inte:

- Om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av avtal med dig
- Om det är tillåtet enligt gällande lagstiftning
- Om du har samtyckt till behandling


Kontakta oss

Personuppgiftsansvarig för Enterprodukter AB som är ett svenskt bolag registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556607-1014.

Om du har frågor angående hanteringen av dina personuppgifter är du välkommen att maila oss på enterprodukter@enterprodukter.se

Tillsynsmyndighet

Integritetsskyddsmyndigheten (fr.o.m. den 25 maj 2018, dessförinnan Datainspektionen) är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att Enterprodukter behandlar dina uppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsmyndigheten.

Kontaktuppgifter:

Telefonnummer: 08-657 61 00

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se


Uppdateringar

Enterprodukter förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna policy.